کد مطلب: 128847
برگزاري جلسه مشترک قهرمانان و رياست محترم و اعضاي هيات استان
تاریخ انتشار : 1397/02/06
نمایش : 753
ررسي مشکلات و مسائل مربوط به قهرمانان..تاکيد رئيس بر فعاليت بيشترقهرمانان و حفظ سکوها وافزايش مدال آوري براي استان...
برگزاري جلسه مشترک قهرمانان و رياست محترم و اعضاي هيات استان اصفهان
.بررسي مشکلات و مسائل مربوط به قهرمانان..تاکيد رئيس بر فعاليت بيشترقهرمانان و حفظ سکوها وافزايش مدال آوري براي استان از مهمتذرين مسائلي بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن