کد مطلب: 128787
ديداررييس هيات کوهنوردي استان به همراهي جمعي از پيشکسوتان وهمنوردان ازاستادخراساني که متاسفانه دربستربيماري بسرميبرند براي ايشان وهمه بيماران آرزوي سلامتي وبهبودي داريم..
ديداررييس هيات کوهنوردي استان به همراهي جمعي از پيشکسوتان وهمنوردان ازاستادخراساني که متاسفانه دربستربيماري بسرميبرند براي ايشان وهمه بيماران آرزوي سلامتي وبهبودي داريم..
تاریخ انتشار : 1396/11/10
نمایش : 1449

ديداررييس هيات کوهنوردي استان به همراهي جمعي از پيشکسوتان وهمنوردان ازاستادخراساني که متاسفانه دربستربيماري بسرميبرند

براي ايشان وهمه بيماران آرزوي سلامتي وبهبودي داريم..
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن